Polityka prywatności

Postanowienie wstępne.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Hi-Media sp. z o.o z siedzibą w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego 40, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem NIP : 5882493532,  zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Pomorskie Centrum Reklamowe sp z o.o  towary i usługi. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony sklepu.

Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Hi-Media sp. z o.o

 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Hi-Media sp. z o.o za pośrednictwem sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Hi-Media sp. z o.o na rzecz Użytkownika za pośrednictwem sklepu.

 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza zapisu do Newslettera lub poda w korespondencji z Hi-Media sp. z o.o, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 5. Hi-Media sp. z o.o może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 6. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Hi-Media sp. z o.o z Użytkownikami za pośrednictwem sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

  1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w sklepie towar.

  2. hostingu sklepu na rzecz Sprzedawcy

IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007725, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII, NIP: 583-27-36-211 kapitał zakładowy: 140 000 zł (wpłacony w całości).

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Hi-Media sp. z o.o

 2. Hi-Media sp. z o.o przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem sklepu.

 3. Na podstawie dodatkowych i opcjonalnych zgód, które Użytkownik może wyrazić w osobnych oświadczeniach, Hi-Media sp. z o.o może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 4. Hi-Media sp. z o.o na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych.

 5. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją w każdej chwili odwołać.

 6. Dane osobowe zebrane przez Hi-Media sp. z o.o mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hi-Media sp. z o.o

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Hi-Media sp. z o.o, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności sklepu, np. na formularzu.

 3. Hi-Media sp. z o.o, nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Uprawnienia Użytkowników

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 2. Użytkownik sklepu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Hi-Media sp. z o.o w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.

 3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter

 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

Środki techniczne stosowane przez Hi-Media sp. z o.o

   1. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

   2. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

   3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem sklepu anonimowo lub pod pseudonimem z wyłączeniem korzystania z usługi Newsletter. Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.

   4. Hi-Media sp. z o.o będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z sklepu.

   5. Samo przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres:

Hi-Media sp. z o.o,

ul. Dąbrowskiego 40

84-230 Rumia

e-mail: kontakt@koszulkizlogo.pl,  

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Pomorskie Centrum Reklamowe sp z o.o przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika sklepu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.